ประวัติความเป็นมา

  วันที่เผยแพร่ : 05 เมษายน 2560

  ตำบลห้วยราช เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองบุรีรัมย์  และได้แยกตัวออกจากอำเภอบุรีรัมย์  เริ่มตั้งกิ่งอำเภอห้วยราชเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2533  เป็นกิ่งอำเภอจนถึงวันที่ 6 กันยายน 2538  จึงยกฐานะเป็นอำเภอห้วยราชตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2538  จนถึงปัจจุบัน  มีตำบลทั้งหมด  8  ตำบล  ตำบลห้วยราชเป็นตำบลหลักของอำเภอห้วยราช  และได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลห้วยราชเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2539  และได้ปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช  จากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางเมื่อวันที่ 28  เมษายน  2553 พื้นเพเดิมของชาวบ้านเป็นชาวไทยที่มีภาษาเขมรเป็นภาษาท้องถิ่น  และต่อมาได้มีราษฎรอพยพมาจากท้องถิ่นอื่นและจังหวัดใกล้เคียง  ถึงแม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่จะมีพื้นเพเดิมเป็นชาวไทยเขมร  พูดภาษาไทยเขมร  แต่ก็ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเหมือนกับประชาชนส่วนใหญ่ของภาคอีสานทั่วไป

  วิสัยทัศน์ อบต.ห้วยราช

  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช  ได้กำหนดวิสัยทัศน์   เพื่อแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นอยู่  และความมุ่งมั่น  ทิศทาง  จุดยืน  อันเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางร่วมกันของประชาชนในท้องถิ่น  เพื่อเป็นการพัฒนาตำบลห้วยราช  จึงกำหนดวิสัยทัศน์  ดังนี้


  อบต.ห้วยราช  เมืองน่าอยู่      
  คู่สังคมเกษตรเขตปลอดโรคติดต่อ         
  เศรษฐกิจก้าวไกลใส่ใจสิ่งแวดล้อม    
  เพียบพร้อมสาธารณูปโภค

  พันธกิจ     

  1. พัฒนาให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลน่าอยู่  โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต และตรวจสอบเพื่อได้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง    
  2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
  3. ส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม    
  4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน    
  5. พัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของประชาชน    
  6. จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน    
  7. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

Top