ลักษณะที่ตั้ง

  วันที่เผยแพร่ : 06 เมษายน 2560

  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช  เป็นหนึ่งใน 8  ตำบล  ของอำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  ห่างจากที่ว่าการอำเภอห้วยราชประมาณ  3  กิโลเมตร  ตามทางหลวงสายบุรีรัมย์- ห้วยราช  ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ  10  กิโลเมตร 


   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช  ตั้งอยู่หมู่ที่  4  บ้านโคก  ตำบลห้วยราช  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  มีจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช  ทั้งสิ้น  8  หมู่บ้าน  และอยู่ในเขตเทศบาลตำบลห้วยราชบางส่วน  1  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  3  บ้านตลาดห้วยราช

  เนื้อที่  

         ตำบลห้วยราชมีพื้นที่ทั้งหมด  13,634 ไร่ หรือประมาณ 13.14 ตารางกิโลเมตร

  ลักษณะภูมิประเทศ 

         สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลห้วยราช  เป็นที่ราบร้อยละ 92.27  มีพื้นที่น้ำร้อยละ 2.73 น้ำฝนเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญที่สุด  ฝนจะเริ่มตกราวเดือนพฤษภาคม  และทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายน- กรกฎาคม และจะตกชุกในเดือนสิงหาคม–กันยายน และตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจะมีปริมาณน้ำฝนเพียงเล็กน้อย  โดยมีปริมาณน้ำฝนทั้งปีประมาณ  1,293.80  แหล่งน้ำในเขตชลประทาน  อ่างเก็บน้ำห้วยตลาดซึ่งอยู่ในเขตตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  พื้นที่เก็บน้ำ 8,900 ไร่ พื้นที่รับน้ำฝน  153 ตารางกิโลเมตร  ความจุ 19.17  ล้านลูกบาศก์เมตร  มีพื้นที่รับน้ำในเขตชลประทานพบว่าน้ำที่ปล่อยจากอ่างเก็บน้ำไหลมาถึงเพียงฝายตำบลสวายจีกเท่านั้น  น้ำไม่สามารถไหลผ่านมาถึงอำเภอห้วยราช  เนื่องจากคลองส่งน้ำชำรุดเสียหายและยังไม่มีการซ่อมแซม  ลักษณะของดินส่วนมากจะเป็นดินร่วนปนทราย  และมีดินเหนียวบางส่วนซึ่งจะอยู่บริเวณลำห้วยราชประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและเลี้ยงสัตว์


  - ทิศเหนือ             ติดต่อกับ           ตำบลห้วยราชา     อำเภอห้วยราช               จังหวัดบุรีรัมย์ 

  - ทิศใต้                  ติดต่อกับ           ตำบลสนวน           อำเภอห้วยราช               จังหวัดบุรีรัมย์

  - ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ           ตำบลบ้านตะโก    อำเภอห้วยราช                จังหวัดบุรีรัมย์

  - ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ           ตำบลอีสาน           อำเภอเมือง                      จังหวัดบุรีรัมย์

  แนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช


  ด้านทิศเหนือ 

  ติดต่อตำบลห้วยราช  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตที่ 1 บริเวณพิกัด  U  B  030570  ตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามกึ่งกลางทางรถไฟ  สายกรุงเทพฯ –อุบลราชธานี  สิ้นสุดที่หลักเขตที่  2  บริเวณพิกัด  U  B  083547  ซึ่งอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ของบ้านกราด  ตำบลห้วยราช  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  ระยะทางประมาณ  0.4  กิโลเมตร  รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ  5.8  กิโลเมตร


  ทิศตะวันออก  

  ติดต่อตำบลบ้านตะโก  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตที่  2  บริเวณพิกัด  U  B  083547  ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านกราด  ตำบลห้วยราช  อำเภอห้วยราช  ระยะทางประมาณ  0.4  กิโลเมตร  ตรงไปทางทิศใต้ประมาณ  0.3 กิโลเมตร  ตัดกับถนนสายบ้านกรวด  ตำบลห้วยราช  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์-บ้านตะโก  ตำบลบ้านตะโก  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  ถึงหลัดเขตที่  3  บริเวณพิกัด  U  B  082544  ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก  ของบ้านกราด  ตำบลห้วยราช  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  ระยะทาง 0.2  กิโลเมตร  จากหลักเขตที่  3  ตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะทางประมาณ   1  กิโลเมตร  จดถนนสายบ้านดวน  ตำบลห้วยราช  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์-บ้านเกตเหนือ  ตำบลบ้านตะโก  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  ถึงหลักเขตที่  4  บริเวณพิกัด  U  B  079535  ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านดวน  ตำบลห้วยราช  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  ระยะทางประมาณ  0.6  กิโลเมตร  จากหลักเขตที่  4  ไปทางทิศใต้  ระยะทางประมาณ  0.7  กิโลเมตร  สิ้นสุดที่หลักเขตที่  5  บริเวณพิกัด  U  B  079528  ตามทางเกวียน  ซึ่งอยู่ทาง  ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านเกตเหนือ  ตำบลบ้านตะโก  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  ระยะทางประมาณ  0.6  กิโลเมตร  รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ  2  กิโลเมตร


   ทิศใต้  

  ติดต่อตำบลสนวน  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตที่  5  บริเวณพิกัด U  B  079528  ไปทางทิศตะวันตก  ตามกึ่งกลางทางเกวียน  ระยะทางประมาณ  1  กิโลเมตร  ถึงหลัดเขตที่  6 บริเวณพิกัด  U  B  069529  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะทางประมาณ  1.5  กิโมเมตร  จดถนนสายห้วยราช-กระสัง  ถึงหลักเขตที่  7  บริเวณพิกัด  U  B  054528  ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ปากทางเข้าบ้านพลวง  ตำบลห้วยราช  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  ระยะทางประมาณ  0.5  กิโลเมตร  และอยู่ทางทิศเหนือปากทางเข้าบ้านจบก  ตำบลสนวน  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  ระยะทางประมาณ  0.6  กิโลเมตร  จากหลักเขตที่ 7  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือระยะทางระมาณ  4.2  กิโลเมตร  สิ้นสุดหลักเขตที่  8  บริเวณพิกัด  U  B  020552  ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านโคกกรวด  ตำบลห้วยราช  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  ระยะทางประมาณ  0.5 กิโลเมตร  รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ  6.7  กิโลเมตร


  ทิศตะวันตก 

  ติดต่อตำบลอิสาณ  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตที่  8 บริเวณพิกัด  U  B  020552  ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านโคกกรวด  ตำบลห้วยราช  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  ระยะทางประมาณ  0.5  กิโลเมตร  ไปทางทิศเหนือ  ระยะทางประมาณ  1.1  กิโลเมตร  จดถนนสายบุรีรัมย์-ห้วยราช  ถึงหลักเขตที่  9 บริเวณพิกัด  U  B  020563  ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกปากทางเข้าบ้านโคกเจริญ  ตำบลอิสาณ  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ระยะทางประมาณ  0.4  กิโลเมตร  จากหลักเขตที่  9  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะทางประมาณ  1.3  กิโลเมตร  จดทางรถไฟสายกรงเทพฯ-อุบลราชธานี  สิ้นสุดที่หลักเขตที่  1  บริเวณพิกัด  U  B  030570 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ  2.4 กิโลเมตร  

Top