ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

  วันที่เผยแพร่ : 06 เมษายน 2560

  การคมนาคม

  • การเดินทางและติดต่อกับชุมชนอื่นๆ นับว่าสะดวกมากมีถนนลาดยางจากตัวอำเภอถึงจังหวัด คือถนนสายบุรีรัมย์ – ห้วยราช ระยะทาง 9 กิโลเมตร และเส้นทางที่สามารถติดต่อระหว่างหมู่บ้านจะเป็นถนนลาดยางเป็นส่วนใหญ่ และถนนภายในหมู่บ้านทุกบ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  การเดินทางของราษฎรส่วนมากใช้รถยนต์ส่วนตัวและรถจักรยานยนต์ รองลงมาจะใช้รถโดยสารประจำทาง เป็นต้น                             
  • คมนาคมทางรถไฟ   ตำบลห้วยราชมีทางรถไฟผ่านการคมนาคมจึงมีความสะดวกมากต่อการเดินทาง

  การโทรคมนาคม

  • ตู้โทรศัพท์สาธารณะจำนวน 15 แห่ง
  • หอกระจายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์จำนวน 8 แห่ง
  • ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
  • สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. 1 แห่ง

  การไฟฟ้า

  • ไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง  8  หมู่บ้าน
  • จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  มีจำนวน  817  ครัวเรือน   อัตราการใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ   98.5   ของจำนวนครัวเรือน

  แหล่งน้ำธรรมชาติ

  ลำน้ำ, ลำห้วย 1 สาย คือ ลำห้วยตลาด ซึ่งไหลผ่านจากตำบลสนวนเป็นลำน้ำที่ให้ประโยชน์แก่ประชาชนและพื้นที่ทำการ เกษตรมีความยาวที่ไหลผ่านตำบลห้วยราชประมาณ 3 กิโลเมตร ลึกประมาณ 3-4 เมตร มีปริมาณน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกตลอดปี หนองน้ำสาธารณะ 12  แห่ง

  การบริการสาธารณะในหมู่บ้าน

  • ประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง

  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

  • บ่อโยก 8 แห่ง
  • ประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง
  • ฝาย 2 แห่ง
  • บ่อน้ำตื้น  11 แห่ง
  • สระเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ 5 แห่ง   
   ประกอบด้วย สระน้ำบ้านสี่เหลี่ยม,สระน้ำบ้านโคก, สระน้ำบ้านกรวด, สระน้ำบ้านดวน,สระน้ำบ้านกราด

Top