สำนักปลัด

  วันที่เผยแพร่ : 06 เมษายน 2560

  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับธุรการ งานสารบรรณ  การจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การจัดทำทะเบียนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล  คณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  การบริหารงานบุคคลพนักงานส่วนตำบลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ  และงานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด  แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๑๕  ฝ่าย  คือ

  1. ฝ่ายบริหารทั่วไป   มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

  • งานธุรการ สารบรรณ จัดทำคำสั่ง
  • งานรักษาความสงบเรียบร้อย


  ๒. ฝ่ายบริหารงานบุคคล   มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

  • งานบรรจุและแต่งตั้ง
  • งานวินัย
  • งานสิทธิสวัสดิการ


  ๓. ฝ่ายกฎหมาย   มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

  • งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติ
  • งานนิติกรรม
  • งานคดี


  ๔. ฝ่ายนโยบายและแผน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

  • งานจัดทำนโยบายและแผน
  • งานวิจัย ประสานแผน
  • งานติดตามประเมินผล


  ๕. ฝ่ายเทศกิจ

  ๖ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  ๗ ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว

  ๘. ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร

  ๙. ฝ่ายส่งเสริมปศุสัตว์

  ๑๐. ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม

  ๑๑ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

  ๑๒. ฝ่ายรักษาความสะอาด

  ๑๓. ฝ่ายควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  ๑๔. ฝ่ายควบคุมโรค

  ๑๕. ฝ่ายบริการสาธารณสุขการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบผลของงานในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชก

Top