กองคลัง

  วันที่เผยแพร่ : 06 เมษายน 2560

  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภทงานเกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล  รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ  การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน  การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดจัดเก็บและพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องแบ่งส่วนราชการออกเป็น  ๔  ฝ่าย  คือ

  ๑. ฝ่ายการเงิน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

  •  งานการเงิน
  •  งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
  •  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
  •  งานเก็บรักษาเงิน

  ๒. ฝ่ายบัญชี   มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

  • งานการบัญชี
  • งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
  • งานงบการเงินและงบทดลอง
  • งานแสดงฐานะทางการเงิน

  ๓.  ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
  • งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
  • งานพัฒนารายได้
  • งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
  • งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

  ๔.  ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ     มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
  • งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
  • งานพัสดุ
  • งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์

  การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบผลของงานในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความคำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ

Top