กองช่าง

  วันที่เผยแพร่ : 06 เมษายน 2560

  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล  การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการ  ที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบำรุง  ซ่อม  และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและออกแบบก่อสร้างแก่องค์การบริหารส่วนตำบล  และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  งานควบคุมอาคาร  การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการออกเป็น  ๔  ฝ่าย  คือ

  ๑.  ฝ่ายก่อสร้าง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

  • งานก่อสร้างและบูรณะถนน
  • งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ำ
  • งานข้อมูลก่อสร้าง

  ๒.  ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร   มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

  • งานประเมินราคา
  • งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
  • งานออกแบบและบริการข้อมูล

  ๓.  ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค   มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

  • งานประสานกิจการประปา
  • งานไฟฟ้าสาธารณะ
  • งานระบายน้ำ

  ๔.  ฝ่ายผังเมือง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

  •  งานสำรวจและแผนที่
  •  งานวางผังพัฒนาเมือง
  •  งานควบคุมทางผังเมือง

  การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบผลของงานในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความคำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ

Top