กองสวัสดิการสังคม

  วันที่เผยแพร่ : 06 เมษายน 2560

  มีภาระหน้าที่ เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและการส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้ให้แก่ชุมชน  พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๓  ฝ่าย  คือ


  ๑  ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้                

  • งานศูนย์เยาวชน                
  • งานการกีฬา                
  • งานฝึกอบรมพัฒนาการ

  ๒  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้                

  • งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้พิการ                
  • งานส่งเสริมสุขภาพ                
  • งานข้อมูล

  ๓  ฝ่ายส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้      

  • งานฝึกอบรมอาชีพ      
  • งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม      
  • งานส่งเสริมกลุ่มอาชีพดำเนินการ      

  การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบผลของงานในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความคำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ

Top