โครงการ “ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันอุบัติเหตุจากการจมน้ำ”

    วันที่เผยแพร่ : 17 มีนาคม 2560

    ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาทักษะการป้องกันเด็กจมน้ำ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ จึงจัดให้มี "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันอุบัติเหตุจากการจมน้ำ" เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เพิ่มทักษะเกี่ยวกับการช่วยชีวิตทางน้ำ และการเอาชีวิตรอด

    ให้กับเด็กนักเรียน และมีความตระหนักถึงปัญหานี้ ตลอดจนหาแนวทางป้องกันร่วมกัน ในวันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมบ้านสนวนรีสอร์ท ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์Top