โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยฯ "จังหวัดสะอาด"

    วันที่เผยแพร่ : 13 มีนาคม 2560

     องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราชได้จัดให้มีกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สำหรับคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ บ้านหนองสะแกกวน ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์Top