โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน

    วันที่เผยแพร่ : 27 กรกฎาคม 2560    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราชได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช โดยได้จัดทำ "โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน " เพื่อเฝ้าระวังและติดตามทางโภชนาการ ในกลุ่มเด็กวัยก่อนเรียนที่เสี่ยงต่อการมีภาวะทุพโภชนาการ ส่งเสริมให้เด็กวัยก่อนเรียนมีพัฒนาการทางร่างกายและสมองเจริญเติบโตสมวัย ซึ่งได้ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช หมู่ที่ 2 อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  

Top