กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

    วันที่เผยแพร่ : 15 มกราคม 2561

    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กๆ และตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชน จึงได้งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

    เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรม อันเป็นการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ เพิ่มทักษะทางด้านการคิด และให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

    (โดยไม่ใช้งบประมาณ) ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ ... หน่วยงานราชการในเขตบริการของตำบลห้วยราช , สมาชิกสภา อบต. , ผู้นำชุมชน ฯลฯ รวมถึงห้างร้านต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง ที่ร่วมสนับสนุนและบริจาคสิ่งของให้แก่เด็กๆ

Top