กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

    วันที่เผยแพร่ : 12 สิงหาคม 2561

     เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 : อำเภอห้วยราชได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีท่านเกรียงศักดิ์ สมจิต นายอำเภอห้วยราช เป็นประธานฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ข้าราชการ/พนักงาน สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม ครู ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวอำเภอห้วยราช พร้อมใจกันร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณศาลาประชาคมอำเภอห้วยราช ในช่วงเช้า >> มีการประกอบพิธีทางสงฆ์ - ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแหงแด่พระภิกษุสงฆ์ , ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา และในช่วงเย็น >> ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ทรงอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญา พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงมีพระเมตตาเต็มไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ ได้พระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรผู้ยากไร้ให้สามารถพึงพาตนเองได้ในด้านต่าง ๆ อย่างมั่นคงยั่งยืน พระองค์ทรงได้ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาเป็นที่ประจักอยู่ในใจของพสกนิกร และก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแกประเทศชาติและประชาชนตลอดม

Top