งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

    วันที่เผยแพร่ : 18 มกราคม 2562

    เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราชได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จากอัลฟ่า ยิม Alpha Gym โดยมีส่วนราชการ สถานศึกษา หน่วยงาน และห้างร้านต่างๆ ร่วมบริจาคสิ่งของ เช่น ขนม ของเล่น วัสดุ-อุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ ฯลฯ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์, สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจ.บุรีรัมย์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยราช, คุณจันทร์เพ็ญ โสภณ ท้องถิ่นอำเภอห้วยราช ,คุณกานต์นภัทร เฮงสวัสดิ์ ,คุณวิวัฒน์ บัวผัน นายช่างไฟฟ้า เทศบาลเมืองบุรีรัมย์, คุณภูริมาน กาญจนพรเมธี นักวิชาการสาธารณสุข รพ.บุรีรัมย์ , คุณสัมฤทธิ์ จะรดรัมย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช , คุณธนกร นิพรรัมย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านดวน หมู่ที่ 7 ตลอดจนพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ... ซึ่งบุญกุศลจากกุศลกรรมแห่งการบริจาคในครั้งนี้ โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธรรมสาร สมบัติ ทุกประการด้วยเทอญ

Top