ประวัติความเป็นมา


  ตำบลห้วยราช เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองบุรีรัมย์  และได้แยกตัวออกจากอำเภอบุรีรัมย์  เริ่มตั้งกิ่งอำเภอห้วยราชเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2533  เป็นกิ่งอำเภอจนถึงวันที่ 6 กันยายน 2538  จึงยกฐานะเป็นอำเภอห้วยราชตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2538  จนถึงปัจจุบัน  มีตำบลทั้งหมด  8  ตำบล  ตำบลห้วยราชเป็นตำบลหลักของอำเภอห้วยราช  และได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลห้วยราชเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2539  และได้ปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช  จากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางเมื่อวันที่ 28  เมษายน  2553 พื้นเพเดิมของชาวบ้านเป็นชาวไทยที่มีภาษาเขมรเป็นภาษาท้องถิ่น  และต่อมาได้มีราษฎรอพยพมาจากท้องถิ่นอื่นและจังหวัดใกล้เคียง  ถึงแม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่จะมีพื้นเพเดิมเป็นชาวไทยเขมร  พูดภาษาไทยเขมร  แต่ก็ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเหมือนกับประชาชนส่วนใหญ่ของภาคอีสานทั่วไป

  อ่านรายละเอียด

  ข้อมูลสภาพทั่วไป


  ตราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช

  อ่านรายละเอียด

  ลักษณะที่ตั้ง


  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช  เป็นหนึ่งใน 8  ตำบล  ของอำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  ห่างจากที่ว่าการอำเภอห้วยราชประมาณ  3  กิโลเมตร  ตามทางหลวงสายบุรีรัมย์- ห้วยราช  ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ  10  กิโลเมตร 

  อ่านรายละเอียด

  ลักษณะสังคม


  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

  อ่านรายละเอียด  ฝ่ายการเมือง


  อ่านรายละเอียด

  ข้อมูลผู้บริหาร


  อ่านรายละเอียด

  อำนาจหน้าที่


  อ่านรายละเอียด

Top