คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประกาศเจตจำนงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

    วันที่เผยแพร่ : 13 กันยายน 2560

     

    "คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประกาศเจตจำนงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น " มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด  โดยการให้บริการด้านความโปร่งใส  เพื่อความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้รับบริการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช

Top