ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

    วันที่เผยแพร่ : 10 มกราคม 2561

    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
    1) ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด สำนักปลัด อบต.ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ประเภททักษะ) จำนวน 1 อัตรา
    2) ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา 

    รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

Top