ประกาศผลสัญหาและเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง

    วันที่เผยแพร่ : 03 มีนาคม 2563
    ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช  ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 3  กุมภาพันธ์  2563  จำนวน  1  ตำแหน่ง  1  อัตรา  โดยได้กำหนดวันสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง  เมื่อวันที่  2  มีนาคม  2563 นั้น
    บัดนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช  ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เพื่อให้เป็นไปตามความประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๔๗  ข้อ ๒๐  จึงประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง  เรียงตามลำดับผู้ที่ได้รับการเลือกสรร  ดังนี้
    ...
Top